Valg

Ifølge ”Lov om valg til menighedsråd” skal der afholdes menighedsrådsvalg hvert fjerde år. Næste gang i 2016.
Valget forgår i valgåret på den 2. tirsdag i november måned.

Valgret til menighedsrådsvalg har ethvert medlem af Folkekirken, der er fyldt 18 år og har haft fast bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgets afholdelse.

Valgbar er enhver der opfylder betingelserne for valgret. Præster ansat i Folkekirken og de der ved endelig dom eller vedtagelse af bøde er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør de pågældende uværdig til at være medlem af et menighedsråd, er ikke valgbare.

Iføge ” Lov om Menighedsråd” fastsættes antallet af menighedsrådsmedlemmer af biskoppen, efter folketallet i menighedsrådskredsen på grundlag af den opgørelse af folketallet der offentliggøres af Danmarks Statistik pr. 1. januar i valgåret. Antallet udgør 6 for de første tusinde og yderligere et medlem for hver påbegyndt tusind. Dog har et menighedsråd mindst 6 og højst 15 valgte medlemmer.
Sognebåndsløsere skal ved anmeldelse om sognebåndsløsning vælge, om de vil de vil udøve deres valgret i bopælssognet eller i den menighedsrådskreds hvor sognebåndsløserpræsten er ansat.

Valgprocedure:
Senest 8 uger før valgdatoen, skal menighedsrådet afholde et orienteringsmøde, hvor menighedsrådet aflægger beretning om menighedsrådets arbejde i den forløbne periode.
Ved dette orienteringsmøde skal menighedsrådet endvidere gennemgå reglerne for opstilling af kandidater.
Ikke sjældent forsøges der umiddelbart efter dette orienteringsmøde afholdt et opstillingsmøde, hvor der kan opstilles en kandidatliste, eller hvor det bliver klart, om der det pågældende valgår afholdes afstemningsvalg.
Tidligst 7 uger før og senest 6 uger før valgets afholdelse kan kandidatlister afleveres til en af menighedsrådet valgt valgbestyrelse.

Kandidatlister.
Kandidatlister skal indeholde oplysninger om kandidaters og stilleres navn, bopæl og cpr. nr.
En kandidatliste kan indeholde navne på fra 1 kandidat til seks kandidater mere end der skal vælges i menighedsrådskredsen.
Kandidatlister skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 af menighedsrådskredsens medlemmer som stillere.
Af kandidatlisten skal det fremgå om kandidaterne er opstillet sideordnet eller i prioriteret rækkefølge.

Senest 5 uger før valgdagen skal valgbestyrelsen give meddelelse om fejl eller mangler ved de indleverede kandidatlister og senest kl 19.00 fire uger før valget skal evt. fejl eller mangler være afhjulpet.
Foreligger der kl. 19.00 fire uger før valget mere end en kandidatliste , foranlediger valgbestyrelsen at der udsendes valgkort til alle som er optaget på valglisten i menighedsrådskredsen.
Foreligger der kl. 19.00 fire uger før valget ikke mere end en gyldig kandidatliste aflyses valghandlingen, og de på den indleverede gyldige kandidatliste angivne kandidater er hermed valgt.

Ved prioriteret opstillet kandidatliste er de først anførte på kandidatlisten i det antal der svarer til antallet af menighedsrådsmedlemmer valgt til menighedsrådet.
Ved sideordnet opstillet kandidatliste med flere kandidater end der skal vælges til menighedsrådet skal der af kandidatlistens stillere træffes afgørelse om, hvilke af listens kandidater der er valgt og hvilke der er stedfortrædere.

 
VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59